MENU


Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego JedynegoJezus Chrystus jest Synem Boga Ojca. On objawił nam Ojca. Jest równy Ojcu w swoim bóstwie, doskonałym obrazem Ojca. Widząc Jezusa, widzimy Boga Ojca. Jezus stał się człowiekiem (Wcielenie), będąc Bogiem. Począł się w Maryi za sprawą Ducha Świętego. Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Chrystus jest Mesjaszem. On przyszedł, aby nas zbawić, czyli uwolnić od grzechu. Daje nam siebie w Kościele przez Słowo i Sakramenty święte, będące miejscem naszego spotkania z Nim i miejscem przyjmowania zbawienia.

Źródłem wiary w Jezusa, czyli miejscem, z którego pochodzi wiara chrześcijańska, jest krzyż. Chrystus ukrzyżowany jest Królem. Jego ukrzyżowanie jest Jego królowaniem. Królowanie polega na tym, że wydał siebie ludziom. Jezus jest Słowem, gdyż jest Miłością. Na Jezusa patrzymy z perspektywy krzyża. Wyznawać Chrystusa, to w człowieku, który mnie potrzebuje, rozpoznać Chrystusa. Wezwanie miłości staje się wymaganiem wiary.

Wiara chrześcijańska to nie idea, lecz Osoba. Niezwykłe jest to, że ?aby człowiek mógł w pełni stać się człowiekiem, musiał Bóg stać się człowiekiem. Otwarcie się na całość, na nieskończoność, czyni człowieka? . Chrystus jest naszym przejściem (Paschą) do Ojca, do nieba. Jezus jest nowym Adamem, z którego boku utworzona jest Ewa, nowa ludzkość . Krzyż, na którym umarł Chrystus, jest odkupieniem człowieka. Staję się człowiekiem wtedy, kiedy patrzę na Tego, którego przebodli (por. J 19,37), gdy naśladuję przebitego włócznią, otwartego, który otworzył drogę ku wieczności .

Jezus jest Panem. Co to znaczy wierzyć w Pana naszego? Kyrios znaczy Pan. Słowo Kyrios jest przede wszystkim odpowiednikiem Bożego imienia Jahwe. Kyrios jest pojęciem określającym stosunek wierzących do Boga. Święty Paweł nazywa Jezusa Panem, kiedy chce wskazać na Niego, jako na Wywyższonego: ?Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię (...) I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem? (Flp 2,9-11). Jezus jest Panem i autorytetem, sędzią, Panem wszystkich ludzi. W pełni objawi się to wtedy, kiedy przyjdzie na końcu świata.

Nowo testamentalny tytuł: Jezus jest Panem określa przede wszystkim postawę ludzi wobec Boga. Człowiek, wyznając wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, uznaje samego siebie za sługę Bożego, który o własnych siłach nie może osiągnąć zbawienia i który podstawę swojej egzystencji dostrzega w Chrystusie. Kto służy Panu, ten nie może być jednocześnie sługą innych panów. Ten, kto uznaje Jezusa za swojego Pana, wyraża tym samym przekonanie, że przyjmuje Jezusowe rozumienie Boga, świata i samego siebie. Zdając się na Chrystusa i będąc otwartym na to, co przyjdzie ostatecznie, człowiek jest w stanie służyć Bogu w wolności.

Moc, cześć i chwała należne Bogu Ojcu przysługują także Jezusowi. To przekonanie zawiera w sobie modlitwa Pan z wami, czy to w jej zakończeniu: przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, czy wreszcie w wołaniu: Panie, zmiłuj się nad nami!. Ponieważ jesteśmy na ziemi uwikłani w różnego rodzaju zależności, dlatego konieczna jest modlitwa do Ducha Świętego o wiarę w Jezusa Chrystusa, Pana naszego, ponieważ nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ?Panem jest Jezus?. Kościół rozpoczyna sprawowanie Eucharystii od słów ?Panie, zmiłuj się nad nami?. A podczas Chwała na wysokości Bogu, wyznaje: Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca.Liczba wyświetleń strony: 4116 * Liczba gości online: 19 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-12
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC