MENU






Wierzę w Kościół święty, powszechny



Wiara, że Kościół jest święty i powszechny (katolicki) oraz że jest jeden i apostolski, jest nieodłączna od wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Słowo Kościół oznacza zwołanie. Określa ono zgromadzenie ludu, na ogół o charakterze religijnym. W języku chrześcijańskim pojęcie Kościół oznacza zgromadzenie liturgiczne, wspólnotę lokalną lub powszechną wspólnotę wierzących. Kościół jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie. Żyje on Słowem i Ciałem Chrystusa, sam stając się w ten sposób Jego Ciałem.

Znakiem początku Kościoła jest krew i woda wypływające z otwartego boku Jezusa ukrzyżowanego. Jak Ewa została utworzona z boku śpiącego Adama, tak Kościół narodził się z przebitego serca Chrystusa, który umarł na krzyżu. Aby Kościół mógł wypełniać swoje posłanie, Duch Święty uposaża go w różne dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich pomocy nim kieruje. Siedem sakramentów to znaki i narzędzia, za pośrednictwem których Duch Święty rozlewa łaskę Chrystusa, w Kościele, który jest Jego Ciałem. ?Kościół bez sakramentów byłby pustą organizacją, a sakramenty bez Kościoła byłyby rytami bez znaczenia i bez wewnętrznego powiązania? . Kościół jest równocześnie widzialny i duchowy. Jest utworzony z elementu ludzkiego i elementu Boskiego. Kościół jest kierowany przez papieża, będącego następcą św. Piotra Apostoła, i przez biskupów, którzy są następcami Apostołów.

?Otwarty bok Jezusa Chrystusa jest pierwotnym miejscem z którego wywodzi się Kościół, źródłem, z którego pochodzą budujące go sakramenty? . Kościół święty, nie należy rozumieć jako świętości osób wierzących. Świętość wskazuje na dar Boga, który udziela świętości również tam, gdzie jest ludzka złość. Kościół jest święty świętością Boga. Jest także grzeszny, grzesznością ludzi, którzy chodzą błędnymi drogami, zdradzają miłość, łamią przymierze, dopuszczają i czynią zło. Jest wspólnotą ludzi, którzy potrzebują przebaczenia i miłosierdzia, którzy przebaczają innym i są miłosierni. Bóg uświęca Kościół. Ponieważ On go uświęca, może się przeciwstawić mocom tego świata. Nawet moce piekielne nie mogą go zwyciężyć.

Kościół święty nie oznacza bezgrzesznych ludzi. Świętość Kościoła polega na mocy uświęcania, którego dokonuje w nim Bóg, czyniąc to przez grzeszników. To, co boskie występuje z tym, co słabe, grzeszne, będąc tym samym dla wierzących znakiem tym większej miłości Boga. To, co widzimy w Kościele, to wierność Boga i niewierność ludzi. Bóg udziela łaski tym, którzy są jej niegodni. Świętym nazywamy Kościół nie dlatego, jakoby wszyscy ochrzczeni byli świętymi, bezgrzesznymi ludźmi. Świętość Kościoła polega na mocy uświęcania, którego dokonuje w nim Bóg, czyniąc to przez grzeszników. Kościół jest święty, ponieważ jest w nim świętość Boga. To jest świętość Chrystusa w ludziach, która emanuje pomimo grzechów Kościoła. To, co boskie, jest często w niegodnych rękach. To, co boskie występuje z tym, co niedoskonałe i dlatego człowiek wierzący może w tym dostrzegać znak wielkiej miłości Boga .

Kościół jest znakiem łaski Boga w tym świecie. Świętość Boga jest miłością. Tam, gdzie w Kościele nie trzyma się na dystans człowieka grzesznego, tam objawia się świętość Kościoła. Świętość w Kościele rozpoczyna się od wzajemnego znoszenia się i prowadzi do podnoszenia innych. Należy rezygnować ze świętości, która byłaby nieskalana i mogłaby oddziaływać na człowieka przez sądzenie go i palenie. Świętość w Kościele rozpoczyna się od znoszenia i prowadzi do podnoszenia. Gdzie nie istnieje znoszenie, ustaje podnoszenie . Aby być chrześcijaninem należy uznać za niemożliwą samowystarczalność oraz przyjąć własną niemoc. W Kościele spotykamy się z pocieszeniem słowa Bożego i udzielaniem sakramentów świętych. Żywimy się tym, czym Kościół jest.

Kościół jest w ludziach ochrzczonych, którzy wierzą i w Kościele przyjmują dar wiary, który jest dla nich życiem. Tylko ten, kto doświadczył, że Kościół niesie ludzi, daje im ojczyznę i nadzieję, ojczyznę, która jest nadzieją: drogą do życia wiecznego, tylko ten, który tego doświadczył, wie, czym jest Kościół wcześniej i obecnie. Bóg nas obdarował, byśmy my mogli dawać. Kościół żyje w wierzących, żyje przez walkę nieświętych o świętość. Walka ta może być twórczą, gdy ożywia ją duch znoszenia drugich, duch prawdziwej miłości. Miarą w walce o wzrost świętości jest wymóg polegający na znoszeniu drugich. Gorycz jest destrukcyjna .

Kościół nazywamy powszechnym. W tym słowie wyraża się struktura Kościoła, oparta na biskupstwie, i konieczna jedność wszystkich biskupów między sobą. Podstawowe elementy Kościoła to: przebaczenie, nawrócenie, pokuta, wspólnota eucharystyczna, a stąd wielość i jedność. Treścią jedności jest Słowo i Sakrament. Kościół jest jeden przez jedno Słowo i jeden Chleb. Każda Eucharystia jest dla nas świętem. Jest to nie tylko spotkanie nieba i ziemi, lecz spotkanie Kościoła wczoraj z Kościołem dzisiejszym, spotkanie Kościoła tu z Kościołem tam. Kościół rodzi się ze słuchania słowa Bożego i życia nim, oraz spożywania Ciała i Krwi Pańskiej. Kościół jest Matką, która rodzi dzieci dla Boga i towarzyszy im w drodze do nieba.



Liczba wyświetleń strony: 4482 * Liczba gości online: 12 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-12
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC