MENU


Metoda rozeznawania duchowegoRozeznawanie duchowe jest jedną z funkcji życia duchowego, jak np. słuchanie słowa Bożego. Dzięki tym funkcjom życie duchowe człowieka staje się przejrzyste i może się rozwijać. Możemy wzrastać, kiedy jasno widzimy /nie tylko rozumem, ale przede wszystkim sercem/. Uporządkowane – jasne widzenie, otwiera drogę do uporządkowanego, jasnego działania. Nie możemy działać w sposób uporządkowany, po Bożemu, jeżeli nie oglądamy całej rzeczywistości w sposób uporządkowany – zgodny z wolą Bożą.

Widzenie duchowe jest kontemplacją, zaś działanie, konkretne zaangażowanie życiowe, wcielaniem w życie owoców kontemplacji. Pomiędzy widzeniem duchowym, czyli kontemplacją, a działaniem, czyli zaangażowaniem życiowym, leży właśnie rozeznanie duchowe. Rozeznawanie duchowe zapewnia życiu duchowemu stałość i wierność. Nie możemy być wierni Bogu bez rozeznawania duchowego. Wierność wymaga nasłuchiwania Boga. Szukanie i znajdowanie woli Bożej jest doświadczeniem wewnętrznego nawrócenia w tych okolicznościach i warunkach, w jakich stawia nas sam Bóg.

Pierwszy etap rozeznania duchowego to zbieranie informacji. Jeżeli nie posiadamy koniecznych informacji do podjęcia decyzji, wówczas decyzja zawsze będzie w jakiś sposób przypadkowa. Poprzez osobistą refleksję, modlitwę, skupienie – trzeba samemu popatrzeć na rozeznawaną sprawę z różnych punktów widzenia. Trzeba też uwzględnić całą dotychczasową historię życia oraz wszystko to, co się z niej wynosi: stopień dojrzałości ludzkiej, życie duchowe, zranienia, lęki. Trzeba umieć dostrzec, jaką rolę w decyzji będą odgrywały nasze cechy charakteru, przyzwyczajenia, słabości i wady. Zbieranie informacji polega także na umiejętności przewidywania trudności, które możemy spotkać w realizacji decyzji. Zbieranie informacji jest to ludzka praca, w której praca Ducha Świętego nie jest nieobecna. Brak określonych, dobrych informacji może się wiązać z błędnymi decyzjami.

Drugi etap – to osobista modlitwa i refleksja nad decyzją. Rozeznawanie polega między innymi na zadawaniu sobie pytania: Jakie są racje, aby przyjąć i realizować rodzące się we mnie pragnienie – natchnienie? Jakie mogą być racje, aby je odrzucić? Modlitwa nie służy tylko temu, aby przeżuwać racje zdobyte przez ludzkie rozumowanie. W czasie modlitwy możemy otrzymywać nowe racje – nowe motywacje, które przychodzą jako owoc działania Ducha Świętego w nas. Modlitwa może rozjaśnić to, co dla nas w czasie ludzkiego rozumowania pozostaje może niejasne i dwuznaczne. Racje „za” i racje „przeciw” jakiejś decyzji lub wyborowi nie mają być przejawem potrzeb czysto ludzkich, nieuporządkowanych pragnień i uczuć. W szukaniu woli Bożej liczy się nie tylko sama decyzja, ale także motywacje, dla których bywa ona podjęta.

Trzeci element, to analiza wewnętrznych poruszeń. Modlitwie i refleksji powinna towarzyszyć analiza naszych stanów duchowych. Rozeznanie uczuć, które nam towarzyszą, jest jednym z podstawowych kryteriów dla poznania autentyczności naszych pragnień, poruszeń i wezwań. Aby podjąć dobrą decyzję, trzeba mieć świadomość swoich uczuć: z jakich źródeł one pochodzą i do jakich celów prowadzą.

Czwarty element – to podjęcie decyzji. Podjęcie decyzji jest zawsze zaangażowaniem się wobec Boga i przez Bogiem. Chociaż ja sam moją wolnością podejmuję decyzję, to jednak w pewnym sensie nie jest to mój wybór, ale wybór Boga dla mnie, Jego wola dla mojego życia. W decyzji spotykają się: nasze zaangażowanie i nasza osobista wolność z działaniem Pana Boga w nas. Dobra decyzja sprowadza się zawsze do spotkania woli Boga z wolą człowieka, spotkania wolności człowieka z wolnością Boga. Jeżeli decyzje są podejmowane z wielką uczciwością wewnętrzną, to wraz z trudem i bólem decyzji, z czasem przychodzi pokój. Pokój ten nie jest błogim odpoczynkiem, ale doświadczeniem miłości Boga. Decyzja nasza winna być potwierdzona przez przedstawiciela Kościoła: przełożony, spowiednik, kierownik duchowy, proboszcz.Liczba wyświetleń strony: 553 * Liczba gości online: 29 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC