MENU


Psalm 33Hymn ku czci Bożej OpatrznościWszystko przez Słowo się stało (J 1, 3)

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.

Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.

On prawo i sprawiedliwość miłuje, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.

On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, *
otchłanie oceanu w zbiornikach.

Niech cała ziemia boi się Pana, *
niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata.

Bo przemówił, i wszystko się stało, *
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.

Pan udaremnia zamiary narodów, *
wniwecz obraca ludów zamysły.

Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
na wszystkich mieszkańców ziemi.

On, który serca wszystkich ukształtował, *
który zważa na wszystkie ich czyny.

Liczne wojsko nie da zwycięstwa królowi *
ani wielka siła nie ocali wojownika.

Zwodniczy ratunek w koniu, *
bo mimo swej siły nie umknie.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,

Aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.

Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.

Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


l. Podzielony na 22 wiersze, tyle, ile liter zawiera alfabet hebrajski, Psalm 33 [32] jest pieśnią, która wychwala Pana wszechświata i dziejów. Od pierwszych słów mówi o radości: „Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach. Śpiewajcie Mu pieśń nową, pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie” (w. 1-3). Temu śpiewowi (tern'ah) towarzyszy muzyka, a wyraża on wewnętrzny głos wiary i nadziei, szczęścia i ufności. Pieśń jest „nowa” nie tylko dlatego, że odnawia przekonanie o Bożej obecności w stworzeniu i ludzkich losach, ale również dlatego, że antycypuje doskonałe uwielbienie, jakie będzie rozbrzmiewać w dniu ostatecznego zbawienia, kiedy Królestwo Boże urzeczywistni się w chwale.

Św. Bazyli ma na myśli właśnie to ostateczne wypełnienie się wszystkiego w Chrystusie, gdy tak oto wyjaśnia ten fragment: „Zazwyczaj nazywamy ‘nowym’ coś, co jest niezwykłe lub co niedawno powstało. Gdy zastanawiasz się, w jak zadziwiający i przechodzący najśmielsze wyobrażenie sposób doszło do wcielenia się Pana, z ust twoich płynie pieśń nowa i niezwykła. I jeśli w myśli odtwarzasz proces odrodzenia i odnowy całej ludzkości, postarzałej na skutek grzechu, i głosisz tajemnice zmartwychwstania, również wtedy śpiewasz pieśń nową i niezwykłą” (Homilia o Psalmie 33, 2: PG 29, 327). Tak więc, według św. Bazylego, słowa psalmisty: „Śpiewajcie Bogu pieśń nową”, dla wierzących w Chrystusa oznaczają: „Oddawajcie cześć Bogu nie według starodawnego zwyczaju, czyli zgodnie z ‘literą’, lecz w nowości ‘ducha’. Kto bowiem nie pojmuje Prawa w sposób powierzchowny, lecz uznaje jego ‘ducha’, ten śpiewa ‘pieśń nową’” (tamże).

2. W swej zasadniczej treści hymn dzieli się na trzy części, stanowiące niejako pochwalny tryptyk. W pierwszej części (por. w. 6-9) sławione jest stwórcze słowo Boże. Wspaniała architektura wszechświata, podobna do kosmicznej świątyni, wyłoniła się i rozwinęła nie w wyniku walki bogów, jak sugerowały niektóre kosmogonie starożytnego Bliskiego Wschodu, lecz jedynie dzięki skutecznemu Bożemu słowu. Tak naucza pierwsza stronica Księgi Rodzaju (por. Rdz l): „Bóg rzekł... I wszystko się stało”. Psalmista powtarza: „Bo przemówił, i wszystko się stało, sam rozkazał, i zaczęło istnieć” (Ps 33, 9).

Szczególne znaczenie ma dla modlącego się panowanie nad wodami morskimi, ponieważ w Biblii są one znakiem chaosu i zła. Choć świat jest pełen ograniczeń, Stwórca zachowuje go w swojej opiece i – jak przypomina Księga Hioba – rozkazuje morzu, by zatrzymało się na skraju plaży: „Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich fal nadętych” (Hi 38, 11).

3. Bóg jest również Panem ludzkich dziejów, jak stwierdza druga część Psalmu 33 w wierszach 10-15. Projekty ziemskich potęg są głęboko sprzeczne ze wspaniałym planem, jaki Bóg kreśli w historii. Ludzkie programy zastępcze wprowadzają niesprawiedliwość, zło, przemoc, przeciwstawiają się bowiem Bożemu planowi sprawiedliwości i zbawienia. I pomimo krótkotrwałych i pozornych sukcesów stanowią tylko machinacje, kończące się rozkładem i upadkiem. W biblijnej Księdze Przysłów spotykamy syntetyczne stwierdzenie: „Wiele myśli w sercu człowieka, lecz zamysł Pana się ziści” (Prz 19, 21). Psalmista przypomina nam również, że Bóg z nieba, swego transcendentnego przybytku, śledzi wszystkie drogi ludzkości, nawet te, które są szalone i absurdalne, i odgaduje wszystkie tajemnice ludzkiego serca.

„Gdziekolwiek się udajesz, cokolwiek czynisz, zarówno w mroku, jak i w świetle dnia, spogląda na ciebie oko Boże” – tak komentuje św. Bazyli (Homilia o Psalmie 33, 8: PG 29, 343). Szczęśliwy będzie naród, który przyjmując Boże objawienie, będzie żył zgodnie z jego wskazaniami, przemierzając swe szlaki na drogach historii. Ostatecznie liczy się tylko to: „Zamiary Pana trwają na wieki, zamysły Jego serca przez pokolenia” (Ps 33, 11).

4. Trzecia i ostatnia część Psalmu (por. w. 16-22) podejmuje temat wyłącznego panowania Boga w ludzkich dziejach z dwóch nowych punktów widzenia. Najpierw z pozycji możnych, zachęcanych przede wszystkim, by nie ulegali złudzeniu, jakie może stwarzać militarna siła wojska i kawalerii. Następnie z pozycji wiernych, często uciskanych, wygłodzonych i bliskich śmierci: są oni zachęcani do pokładania ufności w Panu, który nic dopuści, by pogrążyli się w otchłani zniszczenia. W ten sposób ujawnia się również „katechetyczna” rola tego Psalmu. Staje się on wezwaniem do wiary w Boga, który nie po/ostaje obojętny wobec arogancji możnych i który pochyla się nad ludzkością, gdy jest bezsilna, pocieszą ją i wspiera, jeśli pokłada w Nim ufność, jeśli Mu zawierza, jeśli zanosi do Niego błagania i otacza Go chwałą.

„Pokora tych, którzy służą Bogu – l wyjaśnia św. Bazyli – pokazuje, jak ufają oni Jego miłosierdziu. Kto bowiem nie liczy na własne wielkie dzieła ani nie oczekuje usprawiedliwienia ze względu na swe czyny, pokłada jedyną nadzieję zbawienia w Bożym miłosierdziu” (Homilia o Psalmie 33, 10: i PG 29, 347).

5. Psalm zamyka antyfona, która stanowi zakończenie znanego hymnu Te Deum: „Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, według nadziei pokładanej w Tobie” (w. 22). Łaska Boża i ludzka nadzieja spotykają się i obejmują. Co więcej, przeniknięta miłością wierność Boga (zgodnie ze znaczeniem oryginalnego słowa hebrajskiego, jakie tu występuje: hesed) niczym płaszcz osłania nas, ogrzewa i chroni, rodząc w nas pogodę ducha i dostarczając solidnego oparcia naszej wierze i nadziei.

© by L'Osservatore RomanoLiczba wyświetleń strony: 4075 * Liczba gości online: 24 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-12
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC