MENU






Występek córek Lota



Myśl religijna Starego Testamentu powoli zmierza do udoskonalenia moralności. Świadczy o tym również surowość prawa biblijnego w zakresie czystości. Prostytucja była zupełnie wykluczona (por. Kpł 19,29; Pwt 23,17), cudzołóstwo było karane śmiercią (Pwt 22,22), małżeństwo między krewnymi było zakazane (Kpł 18,16-18; Pwt 27,20-23), kazirodztwo i czyny niezgodne z naturą podlegały karze śmierci (Kpł 20,10-21). Księgi święte opowiadają o strasznych karach, jakie spadły na sprawców bezwstydnych czynów: Cham został przeklęty przez ojca z powodu bezwstydnego spojrzenia (Rdz 9), Sodoma została zniszczona (Rdz 19), dwadzieścia cztery tysiące Izraelitów zostało z nakazu Jahwe zabitych – była to kara za rozwiązłość (Lb 25).

Biblia nie ma na celu, między innymi, uczyć nas etyki. Objawia ona tylko jedną prawdę: tajemnicę zbawczego planu Boga zrealizowanego w Jezusie. W Biblii jest tylko jedna prawda – prawda zbawienia. Wszystko inne nie jest przedmiotem nauczania Biblii. Rzeczywistość tego świata autorzy biblijni traktują jedynie z punktu widzenia ich związku z prawdą o zbawieniu.

W tekście z Księgi Rodzaju 19,30-38 mamy do czynienia z bardzo starą legendą plemienną, która mogła zostać zapożyczona nawet z tradycji Moabitów lub Amonitów, gloryfikujących ich pochodzenie jako ludów dzikich i czystych rasowo. To jedno ze stanowisk. Inne spojrzenie badaczy jest takie, że początek tym opowiadaniom, które ośmieszały obcokrajowców i ich pochodzenie, dały wcześniejsze konflikty plemienne między dawnymi Izraelitami a Moabitami i Amonitami. W opowiadaniu o Abrahamie to szokujące wydarzenie odgrywa w tym miejscu rolę decydującą, gdyż przesądza o tym, że linia Lota nie będzie miała udziału w obietnicy i swojego przeznaczenia ma szukać gdzie indziej. Jest to jeden z epizodów wskazujących na fakt, że wiara Lota nie była tak silna jak wiara Abrahama.

Język Moabitów i Amonitów był podobny do hebrajskiego. Chociaż w większości okresów historycznych Izraelici uważali obydwa ludy za wrogie, należy uznać za mało prawdopodobne, by wywodziły się z kazirodczego związku Lota z jego córkami (zob. Pwt 2,9; Ps 83,6-8) – podanie to jest zwyczajnym politycznym lub etnicznym szyderstwem. Inicjatywa podjęta przez córki Lota w obliczu swej przypuszczalnej bezdzietności i wygaśnięcia rodu Lota mogła im się wydać jedynym wyjściem z tej tragicznej sytuacji.



Liczba wyświetleń strony: 84552 * Liczba gości online: 15 * Ostatnia aktualizacja: 2020-11-23
© 2002-2020 by ks. Józef Pierzchalski SAC