MENU


Problem JudaszaJudasza Iskarioty "nazwisko" tłumaczy się na różne sposoby: "człowiek z Kariotu" - żydowskiej wioski; "człowiek sztyletu", a więc "najemny morderca", antyrzymski rewolucjonista; "człowiek kłamstwa (karja)".

Nie ulega wątpliwości, że Judasz umiera śmiercią samobójczą, straszną i haniebną. Nie do nas należy wskazanie powodu "psychologicznego" i osobistego tej zdrady. Istnieje prawdopodobieństwo, że była ona wynikiem wielkiego rozczarowania Jezusem, z którym Iskariota wiązał nadzieje polityczne i w którym widział wyzwoliciela Izraela - a On tymczasem okazał się przeznaczony do innych celów.

Skoro zdrada była wpisana w Boży plan obejmujący zbawczą śmierć Chrystusa, jaka odpowiedzialność spada na człowieka, który jest narzędziem do wykonania tego planu? Czy sam Jezus nie stwierdza, że "nikt z nich (uczniów) nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo" (J 17, 12)? I drugie pytanie: Czy Judasz w ostatniej chwili został zbawiony, czy potępiony, skoro święty Mateusz w rozpaczy zdrajcy dostrzega również żal i wyrzuty sumienia (27, 3).

Pierwszy problem jest szczególnie złożony. Splata się tu potężna i skuteczna wola Boga działającego w świecie i w historii, z wolną wolą człowieka, potwierdzoną przez samo Pismo Święte. Święty Jan, który motyw zdrady Judasza wprowadza już w Galilei, jest przekonany, że Apostoł został opanowany przez szatana i że dokonał świadomego wyboru zła (6, 60-70). Powtórzy się to również podczas Ostatniej Wieczerzy: "W czasie wieczerzy, diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, aby Go wydać... A po spożyciu kawałka (chleba) wszedł w niego szatan" (13, 2. 27). Czwarty Ewangelista nie ma wątpliwości, że Judasz uległ pokusie zdrady pod wpływem chciwości (J 12, 4-6 oraz Mt 26, 14-16), którą można by interpretować również w wymiarze politycznym w związku z mesjańskimi nadziejami Iskarioty.

A co z Bożym planem? O nim mowa w słowach: "aby się wypełniło pismo". Bóg w Biblii postrzegany jest jako Ten, który stoi u źródeł nie tylko dobra, ale i zła: "Ja tworzę światło i stwarzam ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę" - mówi Pan w Księdze Izajasza 45, 7. Wynika to z chęci podporządkowania wszystkiego Bożej wszechmocy i wykluczenia sytuacji, w której za autora zła uważać się będzie innego boga o charakterze negatywnym. Pismo Święte stwierdza również jasno, że wolna wola człowieka, wraz z jego szaleńczymi i haniebnymi czynami, ma swoje miejsce w Bożych Planach.

W taki właśnie sposób splatają się dwa rodzaje wolności: Judasza, który wybiera zdradę opowiadając się za szatanem, i Boga, który dla tego ludzkiego czynu znajduje miejsce w swym planie zbawienia. Skuteczność tego planu wyrażona jest w słowach: "aby się wypełniło Pismo". Słowa te świadczą o tym, że Bóg nie jest zaskoczony decyzją Judasza i że dla tej decyzji Bóg znajduje miejsce w swoich planach, które wypełniają się wraz ze śmiercią Chrystusa.

Tajemnicę ostatnich chwil życia Judasza zna tylko Bóg. Nie wiemy, czy w ostatniej chwili zwrócił się On do Boga, czy też Go odrzucił. Podobno święta Katarzyna z Genui podczas widzenia w aluzyjny sposób dowiedziała się od Chrystusa, że Judasz dostąpił zbawienia. Ksiądz Primo Mazzolari w swym słynnym kazaniu przedstawił Judasza jako "tego, którego Jezus najbardziej miłował" pomimo zdrady: z uwagi na prawo miłości nieprzyjaciół głoszone przez samego Chrystusa. Wiadomo, że obecnie Kościół przyznaje samobójcom prawo do pogrzebu kościelnego pod warunkiem, że przed śmiercią nie wyrazili w sposób otwarty pogardy dla życia i dla Stwórcy.

Przytłoczony przez popełnione zło, lecz również przez wyrzuty sumienia i przeżytą tragedię, Judasz pozostaje sam z tajemnicą swojego sumienia i z tajemnicą Boga, który "zna serce człowieka". Jego wolność nie została przekreślona przez coś w rodzaju fatum. Z tej wolności mogła narodzić się pustka i rozpacz, ale również ukryte wołanie, wysłuchane przez nieskończoną, zbawczą wolność Boga.Liczba wyświetleń strony: 84567 * Liczba gości online: 21 * Ostatnia aktualizacja: 2020-11-23
© 2002-2020 by ks. Józef Pierzchalski SAC