MENU


Tradycja KościołaŁacińska traditio to nie jest wcale ?tradycja? w potocznym rozumieniu tego słowa, lecz ?przekaz?. Przekaz czego? Przekaz duchowych doświadczeń wynikających ze spotkania z Bogiem, z kontemplacji Jego Obecności w dziejach pojedynczych osób, jak i całych grup społecznych i narodów. Przekaz ten może być zapisany w postaci kronik, opowieści, mądrościowych sentencji, hymnów i proroctw.

Tradycja jest źródłem poznania wiary komplementarnym w stosunku do Biblii. Jest jednocześnie punktem odniesienia do poprawnej jej interpretacji. Tradycja, to życie Kościoła: dokumenty soborów powszechnych, synodów; kazania papieży, biskupów, świętych, dzieła Doktorów Kościoła, pisarzy kościelnych, świętych Kościoła Katolickiego. Źródłem Tradycji Kościoła są dokumenty Kościoła. Należy zaznaczyć, że najpierw kształtowała się Tradycja, czyli ustne przekazywanie słów Jezusa Chrystusa, a następnie ich spisywanie i opisywanie cudów, które dokonał. Zadaniem podstawowym Tradycji, jako przekazywania depozytu wiary, otrzymanej od Apostołów. Stąd Apostołowie, przekazując to, co sami otrzymali, upominają wiernych, by trzymali się tradycji, które poznali czy to przez naukę ustną, czy też przez list. Tradycja ta, wywodząca się od Apostołów, rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego.

Biblia jest spisaną w pokoleniu apostolskim częścią Tradycji, stąd cieszy się najwyższym autorytetem. Biblia i Tradycja nie są "konkurencyjne" wobec siebie, przeciwnie, są wyrazem jednego Objawienia Bożego w Chrystusie. Sobór Watykański II ujął to następująco: ?Tradycja święta zatem i Pismo święte ściśle się ze sobą łączą i komunikują. Obydwoje bowiem, wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. Pismo św. jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie, a święta Tradycja, słowo Boże, przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom, przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem prawdy, wiecznie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. Stąd to Kościół osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo święte. Święta Tradycja i Pismo św. stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego powierzony Kościołowi?.

Tradycja rozwija się zawsze w słuchaniu Pisma Świętego, podlega mu jako normie krytycznej. Stanowi ona konieczne odniesienie dla poprawnego odczytywania w wierze Pisma Świętego. Słowo spisane Nowego Testamentu powstało jako dzieło Kościoła. Innym źródłem Tradycji KK są Apokryfy. Apokryfami w tradycji Kościoła Katolickiego nazywane są pisma religijne pochodzenia żydowskiego lub chrześcijańskiego, które podobne są do ksiąg biblijnych ale nie zostały zawarte w Kanonie Pisma Świętego. Ustalenie Kanonu Pisma świętego oznacza przyjęcie pewnych pism jako zawierających depozyt wiary, regułę wiary. Odrzucenie pism, które zostały nazwane później apokryficznymi, oznacza, że Tradycja Kościoła nie uznała ich jako miarodajnego wyznacznika wiary.

Tradycja mówi o doświadczeniu wiary chrześcijan, ich myśleniu, rozumieniu Biblii. Tradycja jest dla ludzi wierzących jak Biblia. Słowa Tradycji są przedmiotem wiary. Skąd wiemy, że Tradycja głosi prawdę? Otóż stąd, że za nią stoi autorytet Magisterium Kościoła, czyli papież z Kolegium Biskupów, którym Chrystus przez Apostołów przekazał władzę głoszenia prawdy. Każdorazowy Ojciec Święty w sprawach wiary i moralności wypowiada się w sposób nieomylny. W Tradycji Kościoła otrzymujemy prawdę, ponieważ nauczaniu papieża i biskupów, będących w jedności z Ojcem Świętym, towarzyszy światło Ducha Świętego.Liczba wyświetleń strony: 84624 * Liczba gości online: 7 * Ostatnia aktualizacja: 2020-11-23
© 2002-2020 by ks. Józef Pierzchalski SAC