MENU


Propozycja programu międzyzakonnego studium dla JunioratuI. Formacja ludzka
II. Formacja duchowa
III. Formacja zakonna


Formacja ludzka

1. Według jakich kryteriów oceniać rzeczywistość życia zakonnego? Jak dokonywać refleksji nad sobą? Jak dojrzeć do akceptacji siebie?
2. Jakie są etapy dochodzenia do mądrych relacji międzyosobowych?
3. Jak dostrzegać, rozeznawać i wypowiadać uczucia w życiu zakonnym?
4. Jaka jest droga do wolności wewnętrznej?
5. Jakie są granice wolności w życiu zakonnym?
6. W jaki sposób kształtować swój charakter?
7. Jaki powinien być mój stosunek do niemocy, bezsilności, bezradności, porażek, klęski, sytuacji upokarzających?
8. Jaki jest cel formacji ludzkiej, w życiu zakonnym?
9. Rozpoznawanie nerwic i zapobieganie ich powstawaniu.
10. Samotność i osamotnienie.
11. Jak odróżnić lęk przed Bogiem od bojaźni Bożej?
12. Jak osiągnąć zdrowe poczucie własnej wartości?
13. Jak we wspólnocie zakonnej wyrażać swój gniew, sprzeciw, odmienny pogląd?


Formacja duchowa

1. Jaki jest cel formacji duchowej, w życiu zakonnym?
2. Jakie są psychologiczne podstawy kierownictwa duchowego?
3. Rozwiązywać czy przeżywać kryzysy w życiu zakonnym? Jak podejść do kryzysu: poczucia własnej tożsamości, wiary, powołania, życia wspólnotowego?
4. W jaki sposób praktykować wolność i odpowiedzialność w życiu konsekrowanym?
5. Czym jest duchowość autorytarna, a czym duchowość nieautorytarna?
6. Kiedy potrzebne jest w życiu zakonnym przystosowanie się, a kiedy nawrócenie?
7. Jak w życiu zakonnym strzec swojego sumienia? W jaki sposób kształtować sumienie dojrzałe?
8. Jakie są etapy prowadzące siostrę zakonną do dojrzałości psychicznej, a jakie, prowadzące ją do dojrzałości duchowej?
9. Na czym polega sztuka przebaczania w życiu zakonnym?
10. W jaki sposób dokonywać w życiu zakonnym reinterpretacji bolesnych doświadczeń własnego życia?
11. W czym powinno wyrażać się kochanie: siebie samej, Boga i sióstr, w życiu konsekrowanym?
12. Jakie znaczenie w życiu zakonnym ma posiadanie odpowiedniego: obrazu Boga i obrazu siebie?
13. W jaki sposób podejść do rozdarcia wewnętrznego, czyli napięcia występującego między: prawem i łaską; życiem duchowym a życiem cielesnym; potrzebami, pragnieniami a zobowiązaniami wynikającymi ze ślubów zakonnych?
14. Na czym polega życie „rozumne, sprawiedliwe i pobożne” (List do Tytusa), we wspólnocie zakonnej?
15. Jak jest droga do przebaczenia sobie i innym?
16. Na czym polega pojednanie z samą sobą i z siostrami? Czego winni dotyczyć pojednanie we wspólnocie zakonnej?
17. Jak rozeznać poczucie winy, jakiego doświadczam: czy jest ono prawdziwe, czy też fałszywe?
18. Dlaczego oskarżanie innych, oraz usprawiedliwianie sióstr nie jest dobrą postawą dla nich i dla wspólnoty?
19. Jaki powinien być nasz stosunek do myśli i namiętności? Kiedy myśl lub namiętność jest problemem moralnym?
20. Jaka jest teologia Świąt Maryjnych?
• Święto Niepokalanego Poczęcia NMP
• NMP Bożej Rodzicielki
• Zwiastowanie NMP
• Nawiedzenia NMP
• Święto Wniebowzięcia NMP
• Narodzenie NMP
• Święto Imienia Maryi
• Wspomnienie NMP Bolesnej
• „Anioł Pański” i antyfony Maryjne

21. Czym jest pokora, a czym nie jest? Jakie możemy podać konkretne przykłady braku pokory w życiu zakonnym?
22. Rozeznawanie woli Bożej
23. Jaki jest model dojrzałego przeżywania: czystości i celibatu, ubóstwa i posłuszeństwa?
24. Modlitwa i przemiana.
25. Asceza i przemiana.
26. Post jako walka z namiętnościami i wadami.
27. Modlitwa jako źródło poznania siebie.
28. Modlitwa i skrucha serca.
29. Modlitwa i uzdrowienie.
30. Milczenie jako walka z grzechem i wadami.
31. Milczenie jako umieranie.
32. Milczenie jako otwarcie się na Boga.
33. Medytacja i kontemplacja w życiu zakonnym (ćwiczenia)
34. Jak rozwijać i przeżywać macierzyństwo duchowe w życiu zakonnym?
35. Jak rozpoznać: natchnienie – pochodzące od Boga, od pokusy – pochodzącej od diabła?
36. Jak radzić sobie z życiem duchowym na placówce, nie mając kierownika duchowego? Co jest wówczas najważniejsze i można byłoby to robić we własnym zakresie?


Formacja zakonna

1. Co składa się na wartość powołania zakonnego?
2. Jak dojrzale przeżywać wartości odnoszące się do powołania zakonnego?
a) Wartości – ideały ogólne, trwałe, dotyczące zachowania siostry w odniesieniu do jej celu ostatecznego
b) Wartości docelowe – dotyczą celu, który siostra pragnie osiągnąć w swoim życiu. Są to: jedność z Bogiem i naśladowanie Chrystusa.
c) Wartości pośrednie – czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, to środki wspomagające realizację wartości docelowych

3. W jaki sposób dorastać do świadomego zaakceptowania konsekwencji pójścia za Chrystusem?
4. Wartości a wymagania w życiu zakonnym. Co to znaczy, że wartości wymagają ofiary, ceny do zapłacenia?
5. Jak radzić sobie z napięciami, do których powstania, prowadzi życie wartościami?
6. Co to znaczy, że wartości wymagają od siostry zaangażowania całej osoby, z całą jej wolnością i odpowiedzialnością?
7. W jaki sposób dorastać do umiejętności prowadzenia dialogu z siostrami, we wspólnocie zakonnej? (wykład i ćwiczenia praktyczne)
8. Co prowadzi do jedności, we wspólnocie zakonnej?
9. Jak wspólnota zakonna, może sobie radzić z obecnością „trudnych sióstr”?
10. Jak w prawidłowy sposób pogodzić dawanie siebie, spalanie się dla drugich, ofiarną służbę, z troską o własne życie?Liczba wyświetleń strony: 30107 * Liczba gości online: 31 * Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25
© 2002-2020 by ks. Józef Pierzchalski SAC