MENU


Czym jest wolność?Wolność, to zdolność realizowania przez człowieka celu, dla którego został on stworzony. Pierwszą przeszkodą w realizacji tego celu jest szatan i grzech, którego on jest ojcem. Zasadniczą przeszkodą w życiu wolnością, jest grzech. Są jednak czynniki, które same z siebie, choć połączone z grzesznością człowieka nie są grzechem, a wpływają na jego zniewolenie. Zniewolenie to, łączy się z rozbiciem sfery uczuć człowieka. Rzeczywistość taką nazywamy „nie uporządkowaniem uczuć”. Stąd, w życiu człowieka powołanego zasadniczy akcent kładziemy na życie duchowe człowieka, na całkowite oddanie się Bogu jako cel życia, mając równocześnie na uwadze fakt, że jest to związane z porządkowaniem sfery emocjonalno-uczuciowej człowieka. Od uporządkowania tej sfery życia w dużej mierze zależy realizacja podstawowego celu człowieka powołanego. Należy zatem dążyć do: usunięcia wszystkich uczuć nieuporządkowanych, a następnie – do szukania i znalezienia woli Bożej, w takim uporządkowaniu życia, by ono służyło dla dobra i zbawienia człowieka.

Nieuporządkowane uczucia są przeszkodą w przeżywaniu wolności. Należy zatem pomóc człowiekowi, aby on mógł: wybrać to, co lepsze; zobaczyć, co jest przeszkodą w wyborze tego, co lepsze. Rozpoznać to, co nie służy realizacji celu, dla którego człowiek został stworzony i powołany. Odkryć to, co mnie zniewala; prosić o dar poznania swoich grzechów i odczucie odrazy do nich; prosić o odczucie wewnętrznego rozbicia, nie uporządkowania, dla poprawy i uporządkowania spraw w swoim sercu; prosić Boga o zawstydzenie z powodu popełnionych grzechów.

Uczucia, to siły popychające spontanicznie człowieka do patrzenia na rzeczywistość i działania w niej, bez wcześniejszej refleksji, zastanowienia, oceny tego, co będzie lepsze dla mojej więzi z Bogiem. Właśnie te siły obecne w człowieku mogą być sprzeczne z dyspozycyjnością człowieka w stosunku do Boga, mogą go zatem wprowadzać w zniewolenie i uniemożliwiać życie w wolności. Jednak człowiek może przeciwstawić się swoim nieuporządkowanym uczuciom. One bowiem są siłą prowadzącą do grzechu. Grzech polega na wolnej decyzji co do sprawy, ku której popycha nieuporządkowana uczuciowość. Uleganie uczuciom nieuporządkowanym może stać się zwyczajem. Istnieje silna współzależność między nieuporządkowanymi uczuciami a trwaniem i skłanianiem się do grzechu. Wolna wola człowieka i uczucia nieuporządkowane znajdują się w sprzeczności. Wolna wola zostaje sparaliżowana; człowiek chce uwolnić się od przywiązania, ale nic w tym kierunku nie robi. Wolna wola człowieka jakby nie istnieje – zachowanie człowieka jest wówczas pod wpływem nieuporządkowanych uczuć.

Gdy wola nie współbrzmi z uczuciowością, wtedy pojawia się niezdolność do prawdziwego wyboru. Człowiek pozostaje wówczas na płaszczyźnie dobrych chęci i nie decyduje się na odejście od niszczącego go przywiązania. Wola człowieka jest osłabiana poprzez sferę uczuciową. Ideały wybierane w sposób świadomy nie są realizowane, nie tylko ze względu na rozbicie życia uczuciowo-emocjonalnego człowieka, ale i przez osłabienie jego woli, bez której niemożliwa jest żadna decyzja. Przy tym wszystkim powiedzieć należy i to, że uporządkowana sfera ludzkich emocji staje się siłą, która pomaga w realizacji celów, które człowiek stawia przed sobą. Człowiek powołany jest do wolności. Przeżywa on jednak w sobie świat niewoli. Zniewolenie to objawia się w tym, że człowiek w swoim konkretnym życiu, nie stawia Boga na pierwszym miejscu, ale żyje „przywiązany” do osób lub rzeczy, które stają się jego bożkami. Zatem rolą przełożonych jest okazanie pomocy w uporządkowaniu uczuć osobie, której towarzyszymy w rozwoju życia ku wolności. Uczucia bowiem utrudniają prawdziwy wybór, tzn. mają istotny wpływ na jakość decyzji człowieka powołanego.Liczba wyświetleń strony: 68598 * Liczba gości online: 9 * Ostatnia aktualizacja: 2020-12-03
© 2002-2020 by ks. Józef Pierzchalski SAC