MENU


Wstęp do uzdrowieniaNie wolno dopuścić do zamknięcia się w jaskini własnego wnętrza przez dołujące nas samopoczucie. Wyjście do innych zdrowo myślących i czujących, wejście w środowisko osób "oddychających wiarą", dzielących radość z innymi może stać się wstępem do uzdrowienia. Trzeba dopuścić do siebie miłość Boga i ludzi. Czystość jest aktem przyjęcia miłości i świadomego jej przeżywania. "Miłość przemienia pragnienie śmierci w pragnienie życia, negatywny obraz siebie w obraz pozytywny"(Jean Vanier). Nieczystość pojawia się jako konsekwencja niedopuszczania do siebie miłości. Stąd, niejako automatycznie oglądamy siebie takimi, jakimi nie jesteśmy zdolni siebie przyjąć. Cierpimy widząc, że nie jesteśmy kochani przez innych i nie kochamy siebie. Niedopuszczając do siebie miłości pozwalamy "wrzucić" się w doświadczanie wewnętrznej ciemności. Nieczystość jest spowodowana usiłowaniem kochania siebie, okazywania sobie samemu miłości w ciemności, w której trwamy. Negatywny obraz siebie skłania nas do nieprawdziwego pocieszania siebie.

Potrzebujemy przynajmniej jednej osoby, którą ucieszy nasza obecność, która dostrzeże naszą wartość. Potrzebujemy dobrego zainteresowania się nami, naszym życiem, pracą i codziennością. Chcemy być dla kogoś. Pragniemy, aby inni przez słowa, gesty i życzliwość okazywali nam swoją czułość i zainteresowanie. Poprawa samopoczucia jest jednym z wielu czynników sprzyjających wychodzeniu z aktów nieczystych. Odczuwanie, że jesteśmy przez innych rozumiani, szanowani i kochani zaspokaja wiele z tych pragnień, które chcemy osiągnąć przez nieczystość. W taki sposób zostajemy pozbawieni potrzeby dokonywania aktów będących znakiem rozpaczy. Nieczystość jest skutkiem odczuwania bycia niekochanym.

Początek uzdrowienia może zaznaczyć się w odkryciu naszych różnorodnych pragnień. Powinniśmy uznać je w sobie równocześnie okazując sobie szacunek. Nie można odrzucać siebie tylko, dlatego, że wiele z tych pragnień jest nieuporządkowanych, mogących doprowadzić nas do niewierności. Uzdrowienie wewnętrzne staje się możliwe przez szacunek do siebie, bez względu na to, w jakim stanie moralnym i duchowym się znajdujemy. Wyrażanie sobie miłości jest gwarancją do czucia się bezpiecznym ze sobą, w sobie, z własnymi pragnieniami, namiętnościami i żądzami. Szacunek do siebie uwalnia nas od bezbronności wobec namiętności. Chcemy inaczej postępować, powraca pragnienie życia, co jest równoznaczne z pragnieniem czystości. Nieczystość jest stanem wegetacji, a nawet powolnego duchowego, moralnego i psychicznego umierania.

Pokochać siebie słabego, nieczystego, nieradzącego sobie z własną cielesnością, seksualnością, wyobraźnią, to warunek otwarcia się na innych ludzi i nawiązanie dobrych relacji i pogłębionych więzi. Nieczystość zamyka na bliskie nam osoby, na samych siebie. Wzrastająca nieufność będąca konsekwencją nieumiejętności radzenia sobie z problemami prowadzi do podejrzliwości wobec innych, dostrzegania problemów tam, gdzie one nie występują. Stając się nadwrażliwymi, jesteśmy uciążliwymi w relacjach z innymi. Szukamy tych, których możemy oskarżyć.

Jeśli zdobędziemy się na zaufanie drugiej osobie, która może nam pomóc, biorąc tym samym określoną odpowiedzialność za nas, wchodzimy w doświadczenie piękna "komunii serc" z drugim człowiekiem. Warunkiem komunii jest prawda, szczerość, otwartość i zaufanie. Trzeba kogoś do siebie dopuścić. Konsekwencją tego, może być zranienie nas. Przez "rany" do siebie się zbliżamy. "Serce z kamienia" nie pociąga innych, jedynie "serce z ciała", będące podatnym na zranienia. Dzięki zranieniom przenikamy się wzajemnie: Bóg przenika nas, my zaś odnajdujmy się w "ranach" Boga. Zranienia sprzyjają powstawaniu głębokich więzi między ludźmi. Są znakiem otwartego serca.

Zranienie wynikające między innymi z naszego odrzucenia przez innych, z braku miłości ze strony tych, od których spodziewaliśmy się jej, nie musi wprowadzać nas w nieczystość będącą formą rozpaczy, opłakiwania tych braków, które w sobie głęboko i boleśnie odczuwamy. Zranienie może skłaniać do szukania miłości, która w nas zamieszkała. Trzeba chcieć szukać nie daleko, lecz blisko, w sobie samym. "Bóg jest bliżej mnie, niż ja samego siebie, jest we mnie" – mówił św. Augustyn. Człowiek zraniony ma czas na użalanie się nad sobą i czas na słuchania tych, którzy się użalają. Jest czas doświadczenia smutku i doświadczenia radości, czas rezygnacji i czas odejścia od niej w stronę nadziei.

Niezbędna jest świadomość, że doświadczając nieczystości jesteśmy ludźmi mogącymi świadczyć innym dobro. Jako człowiek zagubiony mogę odnaleźć się przed Bogiem, gdy przyjmę ze zrozumieniem i szacunkiem drugiego w jego zagubieniu. Szacunek dla słabych, dobroć wobec upadających w nieczystość, staje się dla nas miejscem umocnienia i zrozumienia braterstwa. Nieczyści są braćmi, którzy powinni "jeden drugiego brzemiona nosić" w wolności od wydawania sądów.

Wsłuchiwanie się we własne pragnienia, we własną seksualność może sprzyjać usłyszeniu w nich Jezusa. On daje siebie we wszystkich pragnieniach, jakie w sobie nosimy. Życie w czystości polega na przyjmowaniu Pana w pragnieniach, marzeniach i tęsknotach, w doświadczaniu pustki i słabości, które w sobie odkrywamy. Seksualność jest miejscem ofiarowania siebie, wypowiadania swojej miłości wobec Boga.

Pragnąc uzdrowienia trzeba być nastawionym w większym stopniu na niesienie pocieszenia innym, niż na jego przyjmowanie. Nie chodzi też o to, aby samemu "błyszczeć", choć taka potrzeba w doświadczaniu nieczystości pojawia się z dużą siłą, lecz pozwolić wyrażać się tym, którzy mają wiele do powiedzenia. Zauważając innych, pozwólmy im wzrastać: dzielić się tym, co w sobie noszą, dzielić ich radość i smutek, zagubienie i odnalezienie się, zrozumienie, do którego doszli i niepokój ciemności, jakiej doświadczają. Pozwólmy innym być przy nas silnymi, mądrymi, odkrywczymi, wolnymi, zaradnymi. Będzie to objawieniem wolności, w której my sami "żyjemy, poruszamy się i jesteśmy". Niech będzie w nas radość, że inni obok nas inaczej myślą, odczuwają, decydują. Dostrzeżmy w tym bogactwo różnorodności, objawiające moc, mądrość i miłość Boga.

Preludium do uzdrowienia staje się pojednanie ze sobą samym i z własną przeszłością. Zgoda na radosne i ciemne obszary życia jest ewidentnym objawieniem naszego rodzenia się "na nowo" do życia czystego. Istotne staje się i to, aby prosić o przebaczenie tych, których skrzywdziliśmy, zraniliśmy naszym nieopanowaniem pożądliwości, słowami, propozycjami i gestami, które wprowadziły zamieszanie w uczuciach i pragnieniach bliskich nam osób.

Odkryjmy radość z więzi z innymi. Uradujmy się ich innością. Niech będzie w nas silne pragnienie, aby ludzie, którzy nas otaczają byli wolnymi w duchu. To jest równocześnie droga radowania się naszą więzią z innymi i stopniowego jej pogłębiania. Dopuśćmy do naszej świadomości fakt, że mamy prawo dobrze różnić się od tych, którzy nas otaczają. Godząc się na ich inność, godzimy się na ich poglądy, korzystne dla nich doświadczenia i słabości, prowadzące do odkrywania źródeł mądrości. Z tym wszystkim wchodzą oni w nasz świat. Witamy ich z otwartymi ramionami, bez lęku.

Uzdrowienie uwalniające nas od nieczystości obejmuje przyzwolenie na to, abyśmy zarówno my, jak i bliskie nam osoby rozwijały się zgodnie z własnym rytmem i osobistymi możliwościami. Nie musimy "w tej chwili" osiągnąć to, czego bardzo pragniemy. Iluzją jest oczekiwanie na bycie zawsze odpowiedzialnie reagującym i skutecznym we własnym rozwoju. Życie w czystości wymaga przyjęcia tego, co w nas słabe. Słabość w wymiarze duchowym, moralnym i psychicznym może być wsparciem a nie osłabieniem naszych dążeń w stawaniu się czystymi. Droga do czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, pokory, mądrości i miłości staje przed nami otworem. Nigdy nie możemy w smakowaniu piękna tych wartości powiedzieć dosyć, wystarczy, osiągnęliśmy pełnię, doszliśmy do granic naszych możliwości.

Potrzebujemy jasnego wyboru zmierzającego do uporządkowania własnej zmysłowości i uczuciowości. Taka decyzja może zrodzić się jedynie pod wpływem doświadczenia Boga i Jego miłości oraz silnego pragnienia podporządkowania Jemu całego naszego życia. Niezwykłe są słowa św. Teresy z Avila: "Niech przyjdzie, co chce, niech boli jak chce, niech szemrze, kto chce, niech własna nieudolność jęczy i mówi: nie dojdziesz, umrzesz w drodze, nie wytrzymasz tego wszystkiego, niech i cały świat się zwali groźbami". Konieczne jest przekonanie, że czystość jest naszą drogą. Potem przychodzi piękny czas wierności wypełniony również trudnymi zmaganiami przy porządkowaniu sfery zmysłowo-emocjonalnej.

Konfrontacja z potrzebami seksualnymi może prowadzić do wewnętrznej walki łączącej się z poczuciem rezygnacji i świadomością podejmowania koniecznych ograniczeń. Z drugiej zaś strony jesteśmy powołani do odkrycia większych wartości, dla których warto zrezygnować z przyjemności seksualnych. Droga, która może i powinna być naszą opiera się na fascynacji czystością i miłością. Możemy wówczas opanować niekontrolowane odruchy pojawiające się w obszarze życia seksualnego, przez dążenie do przyjemności wyższych.

Uniżenie się i przeżycie prawdy o byciu "prochem przed Bożym obliczem" przywraca zdolność rozeznawania własnej grzeszności i świętości, uczciwości i mataczenia. Upokorzenie jest wstępem do przyjęcia darów czystości, miłości i pokoju. Nie ma życie bez upokorzeń. Podobnie jak nie istnieje miłość, która nie musiałaby przejść przez nie. Chcąc być czystym dla Pana, należy brać pod uwagę ewentualność przechodzenia przez silne pokusy i akty nieczyste.

Tak oto pojawia się w nas potrzeba zdążania za jeszcze słabym, a nawet nieśmiałym odczuciem, będącym wezwaniem Jezusa, "Przyjdź, jeśli chcesz być zdrowy". Idziemy jako grzesznicy. Skruszeni, ale nieprzerażeni. Nie ma potrzeby układania sobie słów, jakie Mu powiemy. Stając przed Jezusem, przychodzimy z Jego pragnieniem, które jest w nas większe od pragnienia grzechu. Miłość jest większa od grzechu, dlatego ona zwycięża wszelkie zło.

W tajemnicy ludzkiego uzdrawiania jest miejsce na "upadek" człowieka. To nic innego jak obecność u stóp Pana i "przysłuchiwanie się Jego mowie". Szczególne miejsce odnawiające i ożywiające pokutujących. "Upadek" tak rozumiany staje się naszym wywyższeniem. "Upadek" z miłości i dla miłości wynosi nas na inny poziom przeżywania codziennych problemów. Jesteśmy tacy sami, a jednak inni: "Niby smutni, lecz zawsze radośni, niby nic niemający, a jednak posiadający wszystko, niby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu".

Wiele rzeczy, którymi teraz się cieszymy, musimy stracić, gdyż one nie zapewnią nam tego wszystkiego, czego w naszym sercu potrzebujemy. Trzeba coś stracić, co teraz cieszy, aby odkryć prawdę o dobrym Bogu, obecnym i działającym w nas. "Początek uzdrowienia bierze się z solidarności w bólu" (Henri J.M. Nouwen). Potrzebne jest przyjęcie bólu i jego przeżywanie. Uzdrowienie dokonuje się przez zaangażowanie w to, co Bóg na nas w określonym przez siebie czasie dopuszcza. To, co wydawałoby się, że jest przeszkodą do uzdrowienia, jest narzędziem. I tak nieczystość może być drogą do stania się pokornym, a przez to również czystym w Chrystusie. Samotność, która boli może stać się domem zamieszkiwanym przez Ojca miłosierdzia i mnie, jego syna powracającego. To, co jest naszym brzemieniem, udręką może stać się miejscem naszego dorastania do wspólnoty odczuwania z bliźnimi.

Niezbędne jest powstrzymanie się przed sądzeniem tych, którzy doświadczają zniewalającej ich nieczystości. Stawiają opór, lecz kiedy on słabnie popadają w rezygnację. Potrzebne jest zrozumienie otoczenia, życzliwość i dobroć spowiedników oraz osobista troska o ciszę, modlitwę i piękne przyjaźnie.

Liczba wyświetleń strony: 2734 * Liczba gości online: 5 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC